Търсите работа?

ПРЕДЛАГАМЕ: Добро заплащане, бонуси за постигнати резултати, обезпечаване на транспортните разходи от местоживеенето до местоработата и обратно.

МЕСТОРАБОТА: Дряново , ул.”Шипка”№4

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: Автобиография и снимка

E-MAIL:  vzintercom_jobs@abv.bg

Наемаме служители за следните длъжности:

Стругаро-фрезист – 2 позиции

Стругова плоски, цилиндрични, конични и др. повърхнини, стругова едрогабаритни детайли.

Фрезова сложни, експериментални и скъпоструващи детайли и инструменти, имащи няколко криволинейни /праволинейни/ цилиндрични повърхнини с труднодостъпни за обработка и измерване места.

Може да чете чертежи и си служи с конструктивна документация.

Определя оптималния режим на рязане, избор на спомагателни, режещи и измервателни и приспособления в зависимост от вида на детайла.

Участва в разконсервирането, монтажа, настройката и пускането в експлоатация на нови универсални и специализирани стругове и фрези.

Ел. заварчик – 2 позиции

Извършва електродъгово заваряване на особено сложни и отговорни съединения от стомани, чугун, цветни метали и сплави, заваряване на биметални сплави, комбинирани съединения от стомана, с различен структурен клас, разнородни метали и сплави, както и отстранява несложни повреди в заваръчната техника; служи си с конструктивни чертежи и участва при разработване на прототипи; дава мнения и предложения за живота на заваръчните апаратури, вида и качеството на заваръчните материали.

Дърводелци – 4 позиции

Извършва отговорни монтажни и демонтажни операции при ремонта на вагоните; работи на основните видове дърводелски машини; изработва детайли за вагоните със специално предназначение по чертеж; познава технологичните процеси при извършване на различните операции за изработване на детайлите; познава и умее да си служи с конструктивни чертежи и необходимите работни и измервателни инструменти и приспособления; познава класификацията на всички видове механични и технологични качества и показатели на различните марки материали, употребявани при работа.

Ел. техник – 1 позиция

Ремонтира, регулира ел. машини и съоръжения, ел. двигатели, генератори, трансформатори, апарати, електроуреди, механизми по принципни схеми и скици; открива и отстранява дефекти и повреди в електрическата част на машините и съоръженията; извършва прегледи и ремонти на съоръженията с повишена опасност; работи по отстраняване на аварии под напрежение, възстановява на кабели и кабелни линии, включване и превключване в разпределителни подстанции и трафопостове; може да разчита сложна техническа документация в своята област.

Оксиженист – 1 позиция

Извършва газокислородно заваряване на статично и динамично натоварени конструкции от листови и профилни детайли; заваряване и напластяване на всички видове метали; газокислородно и плазмено рязане на листови и профилни стоманени конструкции, независимо от конфигурацията, средата и дебелината на материала; подготвя оборудването за газокислородно заваряване и рязане, избира режим на работа, горелки, резци, отстранява сложни повреди в машините и агрегатите; разчита технологичната документация и сложни чертежи.

Кранист – 2 позиции

Обслужва и работи на портални и мостови кранове до 20 т.; преди започване на работа извършва общ преглед и проверка на всички механизми, състоянието на спирачките и закрепването на барабаните. Придвижва крана до мястото на повдигане и преместване на товарите, плавно повдига и спуска. Следи за правилното окачване на товарите и годността на сапаните и другите повдигащи приспособления. Притежава документ за правоспособност.

Маневрист – 2 позиции

Участва в планирането и извършване на маневрена дейност в завода; дава задължителни указания и сигнали по установения начин на маневрения машинист и маневрения стрелочник; изучава обстановката на маневрения район, в който работи; участва при извършване на текущ ремонт на локомотива; поддържа стрелките в изправност; притежава документ за правоспособност.

Шлосер, ръчна обработка на метали – 3 позиции

Извършва шлосерска обработка и пасване на термообработени и нетермообработени детайли за поддържане изправността на машините и съоръженията в завода. Ремонт и поддръжка на съоръженията повишена опасност /кранове, крикове, резервоари, съдове под налягане, водопроводи, въздухопроводи/; поддържане и ремонт на сградния фонд; поддържане и ремонт на ВиК съоръжения; разчита конструктивна документация.

Шлосер-монтьор /по ремонта на вагони/ – 4 позиции

Извършва демонтаж, подготовка, препасване и монтиране на всички детайли и съоръжения на вагона.

Разчита технологична документация и чертежи. Служи си с пневматични и електрически ръчни инструменти.

Маркетинг – 1 позиция
Осъществява маркетинговата дейност на предприятието.
Извършва маркетингови проучвания, маркетингово планиране и анализ на пазарните възможности – макро среда, конкуренция, пазарна оценка на потребителите, анализ на продукта, маркетинг комуникация; определя маркетингови възможности, цели, изготвя маркетингова програма и извършва постоянен маркетингов контрол.

Образование – Висше (техническо или икономическо)

Опит на подобна позиция се счита за предимство.

Управител на склад – 1 позиция

Образование – Висше (техническо или икономическо)

Необходими са компютърна грамотност и работа с компютърни програми за складово стопанство.

Опит на подобна позиция се счита за предимство.

Организатор Система за управление на качеството – 1 позиция

Образование – Висше (техническо)

Предимства: познаване на стандарт версия ISO9001:2015 и свързаните с него стандарти; наличие на документ за Одитор

Счетоводител – 1 позиция

Образование – Висше (направление Финанси и Счетоводство)

Опит на подобна позиция се счита за предимство.