After the new service provided by BDZ, with the help of which passengers can track the movement of trains along the route, all new cars under current projects will be equipped with a satellite control system. A specialized, closed satellite system will be able to transmit biometric information from each carriage, which, after processing, will make it possible to track the exact location of the train. The previous and next station, as well as the last stop station. Track the accuracy of following, delays, provide up-to-date information and show what is the reason for the delay.

Във връзка с новата услуга, предоставяна от БДЖ, с помощта на която пътниците могат да следят движението на влаковете по маршрута, всички нови вагони по текущи проекти ще бъдат оборудвани със сателитна система за управление. Специализирана затворена сателитна система ще може да предава биометрична информация от всеки вагон, която след обработка ще позволи да се проследи точното местоположение на влака. Предишната и следващата гара, както и крайната гара. Проследявайте точността на следене, закъснения, предоставяйте актуална информация и покажете каква е причината за забавянето.