Приложение № 2 към чл. 6 от 

Наредбата за условията и реда за извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

I. Информация за контакт с възложителя:

1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище.

„ВАГОНЕН ЗАВОД – ИНТЕРКОМ “АД, ЕИК 200984996

2. Пълен пощенски адрес.

Гр. Дряново, ул.“Шипка“ № 4

3. Телефон, факс и e-mail.

0888421122, nikom_97@abv.bg, todpal@abv.bg

4. Лице за контакти.

Тодор Маринов Палазов. 

II. Резюме на инвестиционното предложение:

”Вагонен завод — Интерком“ АД гр. Дряново е завод с 99 годишна история, който от 27.12.2001 година е със статут на частна собственост. Започнал от коларска работилница за да стигне до водещ производител на пътнически железопътни вагони в България и най- голям центьр за ремонт и рециклиране на пътнически и товарни вагони на Балканите.

Северно от основната производствена площадка на дружеството е имот, който е предмет на настоящия проект. Инвестиционно предложение е за изграждане на Фотоволтаична централа /PV/ Дряново с инсталирана пикова мощност 21 120 kWp kWp в ПИ 23947.501.9830, гр. Дряново, общ. Дряново, обл. Габрово с надморска височина 286 м. Към момента статутът на територията е Урбанизирана – „За производствено складови дейности“

1. Характеристики на инвестиционното предложение:

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;

Имотът и прилежащата му инфраструктура към момента са собственост на фирма “Вагонен завод – Интерком”АД, съгласно НА №165, том 1, рег. 268, дело 153 от 28.05.2019 г., издаден от АВ – Служба по вписванията – гр. Дряново.

Централата за производство на електроенергия от ВИ ще бъде разположена върху цялата площ на имота. Фотоволтаичните панели, които ще бъдат монтирани върху терена ще са в равен брой в посоки изток и запад, и ъгъл спрямо хоризонта 10°. За преобразуването на постоянния ток в променлив ще бъдат използвани инвертори. Прогнозните параметри на централата са определени теоретично и служат, за да бъде определена максималната възможна инсталирана мощност за дадения терен. Реалните мощност, тип и разположение на фотоволтаичните панели, както и електрическата мрежа на територията на централата ще бъдат определени в технически работен проект след решение за реализиране на инвестиционният проект.

А. Фотоволтаична централа

Фотоволтаичните панели ще бъдат монтирани върху статична носеща конструкция, осигуряваща наклон, спрямо хоризонта от 10 градуса и минимално отстояние от земната повърхност от 40 см. Конструкцията ще бъде монтирана в равен брой в посоки изток и запад и е предмет на отделно становище от инженер – конструктор. Разположението и ориентацията на панелите е симулирано със специализиран софтуер Skelion Pro.

Според предварителните изчисления при използване на цялата територията на терена е възможно изграждането на фотоволтаична централа със следните максимални параметри:

 • Хоризонтално разположение на фотоволтаичните панели
 • 38400 бр. фотоволтаични панела Trina TSM-550-DE19 (550Wp)
 • Инсталирана пикова DC мощност 21 120 kWp

За преобразуването на постоянния ток в променлив ще бъдат използвани 200 бр. инвертори Huawei SUN2000-100KTL-M1.

За преобразуването на слънчевата светлина в електрическа енергия ще бъдат използвани монокристални фотоволтаични генератори. Избрани са такива от вида Trina TSM-550-DE19 (550Wp). 

Отговор на пунктовете по писмо на РИОСВ-Велико Търново – №1177 (2)/20.04.2023 г:

 • Необходимост от и начина на почистване на фотоволтаичните панели –

В гр. Дряново няма значителни промишлени източници на замърсявания. В случая може да се предположи, че основното замърсяване на повърхността на панелите ще е праха, който ще има няколко източника – битов (от зимното отопление) и транспортен (имота се намира до главен път).  

Засенчването с прах не само променя посоката на светлинното излъчване, но и намалява степента на пропускане на светлината от стъкления панел и влияе върху ефективността на фотоволтаичната система, а при продължително засенчване с прах се образуват горещи точки.

Корозията на стъклото на компонента води до отразяване и разсейване на светлината, което се отразява на ефективността на електроцентралата. Спадът в производството на електроенергия след корозия на стъклото е необратим и не може да бъде възстановен чрез почистване и други средства.

 (инфрачервено изображение на модул, покрит с прах)

Прахът влияе върху разсейването на топлината на фотоволтаичния модул и дългосрочното натрупване на прах води до горещи точки върху фотоволтаичните модули, а температурата оказва значително влияние върху мощността на фотоволтаичната инсталация. 

Соларните модули имат два параметъра, свързани с температурата, а именно температурен коефициент на напрежението и температурен коефициент на тока. Температурният коефициент на напрежение при отворена верига на ET-M672280WW е -0,33%/K. Това означава, че когато температурата се повиши с един келвин, напрежението на отворената верига на модула ще спадне с 0,33 %, около 146 mV, и обратно. Температурният коефициент на тока на късо съединение на модула е 0,031%/K. За всеки келвин увеличение на температурата, токът на късо съединение на модула се увеличава с 0,031%, приблизително 2,49mV, и обратно. Промяната в напрежението и тока, дължаща се на повишаване на температурата, е малка поради големината на промяната в тока. На фигура 1 са генерирани данни, при които мощността намалява с 10-11 W на всеки 10 K покачване на температурата.

Натрупването на прах върху панелите на фотоволтаичната система е естествено. Почистването с робот веднъж дневно през нощта води до цялостното подобряване на ефективността на почистващата електроцентрала на проекта достига 67,98%.  Към настоящият момент на проектиране все още не взети детайлни решени я за посочения въпрос, но технически решения има и в подходящия момент ще бъде избран оптималния вариан за почистване на панелите. 

Природни фактори на замърсяване повърхността на модулите:

Сняг – модулите ще бъдат поставени под наклон, което заедно с гладката им повърхност допринася за бързо отстраняване на снега от тях. Но дори наличие на сняг върху модулите не застрашава нито тях, нито цялостното съоръжение. Единствен недостатък в този случай е, че инсталацията няма да генерира ток. Затова тя ще бъде почиствана при възникване на подобна ситуация.

Вятър – налягането на вятъра за района на град Габрово е приблизително 0,50 kN/m2. По точна оценка ще бъде направена при изготвяне на конструктивното становище и конструкциите и крепежните елементи ще бъдат дименсионирани, така че да понесат съответните натоварванията.

Засенчване в бъдеще – няма данни за евентуалното бъдещо строителство в района, което да доведе до засенчване на фотоволтаичните модули.

 • Начина на третиране след извеждане в експлоатация на фотоволтаичните елементи

С разрастването на пазара за фотоволтаици се увеличава и обемът на излезлите от употреба панели. В края на 2016 г. отпадъците от фотоволтаични панели в световен мащаб са между 43 500 и 250 000 т, което представлява между 0,1% и 0,6% от всички инсталирани панели. Предвид факта, че средният им експлоатационен живот е 30 г., големи количества такива отпадъци се очакват още през 2030 г. Поради това според Международната агенция по енергетика през 2050 г. те вероятно ще бъдат между 5,5 и 6 млн. тона годишно, почти колкото новите инсталирани мощности (6,7 млн. т). Това прогресивно увеличаване на излязло от употреба оборудване ще бъде съпътствано от големи рискове от замърсяване, вкл. с олово и кадмий, които влизат в състава на панелите.

През март 2017 г., заедно с PV CYCLE Франция, Веолия пусна първото френско съоръжение за преработка и оползотворяване на отпадъците от фотоволтаични панели от „силициев кристал“ (90% от пазара) в гр. Русé, район Буш дю Рон. Оборудвано с уникална за Франция технология, през 2018 г. със съоръжението са оползотворени 1 800 тона материали и се планира да се достигнат 4 000 тона през 2021 г.. След това вторичните суровини се използват отново в различни сектори в съответствие с принципите на кръговата икономика. Стъклото (между 65% и 75%) ще бъде използвано повторно в стъклопроизводството, алуминиевите рамки – в рафинериите, пластмасата (10%) ще се оползотворява като гориво в циментовите заводи, а силицият ще получи нов живот в сектора на ценните метали. По отношение на кабелите и свързващите елементи, те ще бъдат раздробени и пуснати на пазара като медни гранули.

Според проиводителя екплоатационния период на избраните фотоволтаични панели е поне 25 години. Считаме, че методите на рециклиране до тогава ще се осъвършенстват и гилдията ще има възможност да рециклира възможно най-пълно изведените от експлоатация мощности.  Какъв процент от материалите могат да бъдат рециклирани също не може точно да се определи, защото след 25 години методите и подходите ще се променят и инженерството тепърва ще търси начините за най0пълното им рециклиране.

 • От какви компоненти са изградени фотоволтаичните панели

За преобразуването на слънчевата светлина в електрическа енергия ще бъдат използвани монокристални фотоволтаични генератори. Съвременните фотоелементи се произвеждат от полупроводници. Основните видове фотоелементи са изградени от Монокристален силиций. Цялата клетка представлява един монокристал от силиций, в който е образуван р-n преход. 

Б. Окабеляване

Кабелната мрежа ще бъде проектирана така, че разстоянията до инверторите, а оттам и загубите да са минимални. Ще се работи с кабели, устойчиви на UV лъчи, разположение на кабелни скари за постоянния ток (от стринговете до инвертора) и многожилни медни кабели за връзка инвертор – обединително табло. Сеченията на кабелите ще бъдат избирани, така че загубите както в постояннотоковата, така и в променливо токовата част на мрежата да не превишават 1%.

В. Заземителна инсталация

Всички електрически табла и корпуси на съоръженията ще се заземяват към заземителна уредба за целите на електробезопасност. Заземителната система на фотоволтаичната централа ще се проектира като пръстеновиден заземител – мрежа 30х30. За изграждането на заземителната уредба ще се използва поцинкована стоманена шина, която ще бъде свързана и с всяка маса от монтажната конструкция. Към заземителя на таблата повторно се свързват: защитните клеми на таблата (PEN), защитните проводници (PEN) на всички изходящи кабели и проводници. Общото преходно съпротивление на заземителната система, измерено при най-неблагоприятно време не трябва да превишава границата от 4Ώ. Заземителната инсталация ще предпазва освен от поражение от електрически ток, така също и от статично електричество. Всички метални нетоководещи части, които нормално не са под напрежение, но могат да попаднат под такова се свързват към заземителния контур. Направена във вид на мрежа, заземителната уредба създава еквипотенциална повърхност, което намалява значително напреженовия товар на мълнията върху свързаните кабели между наредените фотоволтаични генератори и устройствата за управление, дистрибуция и контрол.

Г. Мълниезащитна уредба

Нивото на защита на площадката е първо + допълнителни защитни мерки. Ще бъдат проектирани и монтирани мълниеприемници с изпреварващо действие, с време на изпреварване от 60μs. Тези мълниеприемници позволяват да се защитава много по голям периметър, в сравнение с конвенционалните. Мълниеприемниците ще покриват цялата площ на обекта, както и прилежащите към него съоръжения и открити площадки. Мълниеприемниците ще бъдат монтирани на носещи стоманени пилони, с указаната в работния проект височина и разположение. В обединителното табло след инверторите ще се инсталират вентилни отводи за пренапрежение, за предпазване от възникнали пренапрежения.

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;

Няма данни за взаимовръзка с други релизирани енергини проекти в района.

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;

Имотът по същество е урбанизиран, но реално е зает с по-малко храстовидна и повече горска растителност и представлява самозалесен в голямата си част, поради факта, че не е използван и поддържан дълги години. Преди започването на строителните дейности, той ще бъде почистен и подготвен за дейностите по същество – монтаж на оборудването. 

г) генериране на отпадъци – видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води;

Типовете отпадъци, образувани от строителните дейности, съгласно Наредба за класификация на отпадъците, със съответните им кодове и наименования ще са, както следва:

 • 17 04 11 – кабели, различни от упоменатите в 17 04 10;
 • 02 01 10 – метални отпадъци;
 • 15 01 01 – хартиени и картонени опаковки;
 • 15 01 02 – пластмасови опаковки.

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;

Най-съществени са емисиите от строителните машини (напр. отпадъчни газове, горивни и смазочни материали), както и предизвиканите от строителството неорганизирани прахови емисии. Те по правило не могат да доведат до съществени въздействия. 

Характера на този тип електропроизводство е най-екологично чист, в сравнение с останалите промишлени методи. Потенциалните въздействия от строителството и експлоатацията на ФВС ще бъдат описани малко по-долу. 

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение;

Електроапаратурата ще се монтира в метални шкафове във влаго- и прахо- защитено изпълнение, които ще се отварят само с ключ.

Основното защитно мероприятие срещу попадане на нетоководещи метални части под напрежение е защитното заземяване/зануляване.

Всички нетоководещи метални части от контролно – измервателната и пусково регулиращата апаратура, за които съществува опасност от попадане под напрежение, се свързват с нулевия потенциал.

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

Значителни въздействия от експлоатацията на ФВЦ върху околната среда и човешкото здраве няма да има. 

Европейската практика сочи, че компенсаторни мерки при реализиране на ФВС са наложителни при по-големи мощности, респективно повече заета площ. В настоящия случай централата е малка до средна по мощност и не могат да се допуснат значителни въздействия върху отделните фактори на околната среда със значителен ефект. 

На жг и изток имота граничи с промишлрната зона на гр. Дряново, на север е път Е85, а на запад от имота са разположени първите жилищни къщи на гр. Дряново, които са разположение на около 100 м (както е показано по-долу). 

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

ПИ с идентификатор 23947.501.9830, гр. Дряново, общ. Дряново, обл. Габрово. Приблизителните координати на центъра на имота са N 42,982, Е 25,485  До имота има достъп по асфалтови пътища, публична общинска собственост. От всички страни имота граничи със земи, държавна, общинска или частна собственост. Върху терена няма вещни или технически ограничения. Имотът се намира на входа на гр. Дряново, от лявата страна на главен път Велико Търново-Дряново (Е85). 

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

Преди началото на строителните дейности територията ще се подготви за това, като е необходимо да се почисти от дървесна и храстова растителност. Наличните сгради ще бъдат премахнати. Строителните етапи ще протекат в следните фази:

 • Оразмеряване и маркиране на позициите за набиване на носещите пилони. Теренът ще се раздели на полета, като между тях ще се обособи поле за обслужващ коридор. 
 • Монтиране на крепежните елементи и конструкция;
 • Инсталиране и свързване на фотоволтаичните модули в групи – стрингове;
 • Полагане на соларен кабел, свързващ стринговете с инверторите;
 • Стрингови измервания, включващи волтаж на отворена верига;
 • Монтиране на инверторите и свързване на стринговете;
 • Свързване на инверторите с трансформатора и електропреносната мрежа;
 • Настройки и мониторинг.

Достъпът до имота ще се осъществи посредством съществуващ път. Присъединяването ще се извърши, съгласно разпоредбите на част Трета, Глава Четвърта от Наредба №6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната мрежа и разпределителните електрически мрежи.

Дистанционният мониторинг на работата на централата става посредством връзка с инверторите чрез Bluetooth/WLAN, с вкл. приложение, RS485 и USB, Smartlogger и Smartmeter.

При прекъсване на мрежовото захранване се прекъсва производството на електрическа енергия от ФЕЦ.

Предвижда се фотоволтаичната централа да бъде присъединена трифазно на страна СрН 20kV, съгласно указанията на ЕСО. 

Предвижда се генерираната електроенергия да бъде използвана за продажба на свободен пазар.

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Достъпът до имота ще се осъществи посредством съществуващата улична мрежа на града.

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване. 

Предвид, че експлоатационния период на енергийния обект ще е поне 25 години както и липсата на законодателни изисквания, към момента не е разработван план за закриване и експлоатация. 

6. Предлагани методи за строителство.

Методите на строителство няма да са иновативни, а ще се съобразят изцяло с характерните подходи и материали при изграждане на подобни фотоволтаични системи.

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

С приемането на Закона за възобновяемите енергоизточници през август 2004 г. стана възможно инсталирането на фотоволтаични системи на определени открити площи. Постоянно расте значението на такива енергоносители, както и големината на инсталациите и заеманите от тях площи. Такъв тип системи за електропроизводство са със сравнително ниска степен на въздействие върху околната среда и при подходящи мерки и в зависимост от случая и местоположението, биха компенсирали потенциалните екологични последици. 

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

Имотът се намира на около 100 м от най-близките жилищни сгради, на около километър от най-близката медицински център „Света Петка“, на около 600 м от къща за гости „Хаджи Марковата къща“.

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.

Към момента все още не е започнала процедурата за уреждане на точното местоположение на имотите, засегнати от присъединителното трасе, но най-верояно ще преминава през сервитута на граничния републикански път, ще премине под него, чрез сондиране и ще достигне до подстация „Дряново“, която е разположена в имот с идентифкатор 14458.1.142 по КК и КР на с. Ганчовец, общ. Дряново. 

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попда в границите на защитена зона от екологичната мрежа „Натува 2000“. Най-близко разположената защитена зона е BG 0000282 „Дряновска река“, за опазване на природните местообитания, както и дивата флора и фауна, която е на отстояния 0,11 км. 

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).

Присъединяването ще се извърши, съгласно разпоредбите на част Трета, Глава Четвърта от Наредба №6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната мрежа и разпределителните електрически мрежи. Извършени са постъпления за уточняване на точката за присъединяване с ЕСО. Според полученото становище това ще се осъществи в подстания „Дряново“, която отстои на 340 м по права линия от имота. Кабелното трасе ще се изгради чрез сондиране (безископно) под главния път. 

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Няма необходимост от други разрешителни, с изключение на договор за изкупуване на произведената електроенергия. 

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

1. съществуващо и одобрено земеползване – имотът е урбанизиран и част от територията на предприятието;

2. мочурища, крайречни области, речни устия – имотът се намира в близост до микроязовир, но двата обекта нямат пряка връзка;

3. крайбрежни зони и морска околна среда – не е в близост;

4. планински и горски райони – не в близост;

5. защитени със закон територии – не попада;

6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа – не попада;

7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност

ФЕЦ се открояват от видимите обекти в ландшафта чрез вътрешната си структура, (разделяне на съоръжението на отделни панели при „Mover” или редици, вкл. с разположени между тях пътища) и външните очертания на съоръжението (гледано от голямо разстояние то изглежда плоско на вид). Те са лесно забележими в околната среда и могат да доведат до въздействия облика на ландшафта. 

Поради дениселацията между главния път и имота е почти сигурно, че няма да се забелязва от пътуващите. 

Няма данни за наличието на обекти с археологическа стойност. 

8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита – 

Имотът се намира на около 100 м от най-близките жилищни сгради, на около километър от най-близката медицински център „Света Петка“, на около 600 м от къща за гости „Хаджи Марковата къща“.

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:

Визуални въздействия, Контури на съоръжението, Светлинно отражение, Огледален ефект, Нагряване на модулите и кабелите, Шумови емисии от строителната техника, Електрически и магнитни полета

Електрически и магнитни полета 

Чрез електрическото напрежение и преноса му възникват електрични и магнитни полета около кабелните системи, чиято сила зависи от напрежението и силата на тока. При използваните във ФВС правопроводникови кабели няма опасност за повишаване на полетата.

Шумови емисии 

Шумовите емисии се очакват преди всичко от използваната строителна техника по време на строителството. За преценяване на шумовите емисии от строителните машини съществува достатъчно литература. Потенциални конфликтни области са смущения на живущи наблизо граждани, както и на диви животни в особено чувствителни фази от развитието им. Трябва да се има предвид, че епизодичният (строителен) шум е помалко конфликтен в сравнение с постоянния, като например шума от силно натоварени пътища, какъвто е настоящия случай. Предизвиканите от строителството шумови емисии са налице и в резултат на изграждането на трафопостове или от поставянето на електромоторите за модулите. Трансформаторите са безпроблемни от гледна точка на шумовите емисии, а и шумовете на електромоторите са извън диапазона, който би предизвикал отрицателни въздействия върху околната среда.

Нагряване на модулите и кабелите 

Чрез абсорбиране на слънчевата енергия при продължителното слънчево греене модулните повърхности силно се загряват, при което температурата на повърхността им може да достигне до 60° С. Обикновено обаче, при добре провертими модули, температурата се движи между 35°С и 50°С дори и при пълно слънчево греене. Тъй като ефективността на модула намалява с покачване на температурата на повърхността му, то от икономически съображения се търсят методи за минимизиране на загряването им. Загряването на модулите при големи ФВСОП може да доведе до въздействие върху локалния микроклимат, напр. загряване на съседната територия или конвекция. То може да въздейства и върху летящите насекоми като ги привлича в по-хладни дни. При екстремни случаи мислими са и наранявания или смърт на дребни летящи животни. Емисиите от топлинното лъчение (инфрачервено лъчение) се възприемат от някои животни. За разлика от концентриращите фотоволтаични съоръжения, които фокусират слънчевата светлина в една централна точка на горене, където се достигат високи температури, които от своя страна могат да даведат до смърт на птици.

При провеждането на електричество по подземните кабели също има незначителни загуби на топлина. Загряването на кабелите зависи от напречното им сечение и от големината на тока, протичащ през тях. Тези общо взето малки токове в отделните кабелни системи са без значение за организмите и са незначителни от гледна точка на въздействието им върху околната среда.

Изкуствени източници на светлина

Осветяването на части от производствената площадка е необходимо от съображения за сигурност напр. срещу кражба или вандализъм, както и с цел да няма нещастни случаи при обслужването на съоръженията. Тези емисии не се отличават съществено от такива, произлизащи от други производствени сгради или населени места.

Изменение в спектъра на светлината или в поляризацията на светлината 

Отражението на светлината от повърхностите може да измени нивата на поляризация на отразената светлина. Слънчевата светлина е неполяризирана, но и чрез разсеяната светлина при ясно или облачно време възниква модел на частично поляризирана светлина (невидима за човека), която е зависима от позицията на слънцето. Много животински групи (особено птици и насекоми) възприемат нивото на поляризация на светлината и я използват за ориентиране в пространството. При попадане на светлина върху прозрачна неметална материя (напр. стъклена плоскост или водна повърхност), част от нея се отразява, а друга част се пречупва от материята. Отразената светлина има свойството да е частично поляризирана, при което поляризационния градус и ъгъл зависят от ъгъла на падането на светлината, от дължина на нейните вълни, както и индекса на пречупване на използвания материал. При определен ъгъл на падане, рефлектираната светлина е напълно линейно поляризирана. Тази ъгъл е около 53° при стъклените повърхности и около 56° при водните, така че не съществува съществена разлика

Светлинно отражение 

Модулите, както и носещите конструкции на ФВС, отразяват част от светлината. В противовес на покритите с растителност площи, те изглеждат като по-светли обекти в ландшафта и така могат да причинят нарушаване на ландшафтния облик. Наблюдавани от голямо разстояние модулните повърхности не се отличават съществено от небето. Този ефект е по-изразителен при силна светлина. При ФВС от значение са стъклените повърхности на модулите, граничния слой стъкло/силиций и металните конструкторни елементи (напр. рамки, конзоли и др.). Принципно отражение от модулите повърхности не е желателно, тъй като това води до загуба на светлина за производство и по икономически причини отражението се поддържа на ниско ниво, доколкото технически това в възможно. Въпреки това отражението все още няма как да бъде избегнато изцяло.

Предлаганите на пазара антирефлексни покрития са ефективни само за видимата част от слънчевия спектър с дължина на вълната между 380 и 780 nm. Извън този спектър рефлектиращите стъклени покрития отразяват дори значително повече светлина, отколкото стъкло без такова покритие и поради това са непригодни като панелни покрития. В най-добрия случай дори и най-качествените стъкла без антирефлексно покритие пропускат само 90% от светлината: 8 % от попадащата слънчева светлина бива отразена от двете гранични повърхности на стъклото, а останалите 2 % се разсейват или поглъщат. Модерните, разработени специално за слънчеви панели антирефлексни покрития могат да увеличат проникването на слънчева светлина над 95% и по този начин да намалят отражението под 5%. Въпреки това общото количество на отразената светлина вероятно е значително по-високо, тъй като част от светлината бива отразена и на границата на слоя стъкло/силиций.

Контури на съоръжението 

ФВС се открояват от видимите обекти в ландшафта чрез вътрешната си структура, (разделяне на съоръжението на отделни панели при „Mover” или редици, вкл. с разположени между тях пътища) и външните очертания на съоръжението (гледано от голямо разстояние то изглежда плоско на вид). Те са лесно забележими в околната среда и могат да доведат до въздействия върху някои животни и основно върху облика на ландшафта. 

 1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.

Във връзка с описани по-горе предполагаеми въздействия може да се обобщи следното:

 • потенциалните емисии от шум в околната среда няма да надвишават определените допустими граници;
 • имотът е на достатъчно разстояние от защитената зона река Росица, част от Натура 2000 и не може да предизвика бариерен ефект, т.е. да прекъсне коридор на видове предмет на опазване;
 • въздействието върху повърхностния почвен слой е пренебрежим, защото територията е урбанизирана и антропогенизирана. Не е годна за използване за нуждите на земеделието;
 • характеристиките на това електропроизводство нямат отношение към допълнително вредно замърсяване на вещества в атмосферния въздух и води;
 • очакват се преки и дълготрайни въздействия върху ландшафтния изглед е района;
 • потенциални загуби на животински видове (птици) по-вероятно с нисък консервационен статус. Потенциалното въздействието по отношение на птиците е описано както следва:

Мигриращи и зимуващи видове птици 

По принцип се смята, че постоянните видове птици в един район проявяват склонност за относително по-бързо привикване към нови съоръжения и потенциални източници на заплаха в сравнение с мигриращите видове, които напр. за първи път се срещат с подобен тип съоръжения. За това би могло да се приеме за вероятно, че прелетните птици взимат от високо фотоволтаичните модули за водни площи и съответно за ориентир или място за почивка, и че при тях най-често може да се очаква промяна на полета или сблъсък. Тъй като всички модули са насочени постоянно на юг, то въздействието заблуда би се проявило най-често при пролетната миграция от юг на север.

Хранещи се птици територията на парковете се използва от много видове птици като хранително местообитание. Освен гнездящите там птици, това са преди всичко пойни птици, които ползват площта на съоръженията за намиране на храна, долитайки от близките храсталаци (напр. полско врабче, жълта овесарка, кос, хвойнов дрозд). Особено през есента и зимата там се придържат и по-големи ята пойни птици, преди всичко конопарчета, полско врабчета, жълти овесарки). При снежна покривка модулите (особено тези под по-малък ъгъл) изпълняват особена функция. Тъй като под модулите дори и при продължителен снеговалеж остават непокрити участъци, то там може да се наблюдава търсене на храна от по-малките птици от околността. За хищните птици фотоволтаичните съоръжения не представляват пречка при ловуване.

 1. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.

Няма основание да се очаква въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, предвид, че няма директна и косвена връзка между двата обекта.

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

Не се очаква обекта да предизвика големи аварии и/или бедствия, тъй като всички законови изисквания по отнопение на безопасността на обекта ще се вземат предвид при проектирането на ФЕЦ. 

 1. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

Кумулативно въздействие не може възникне, защото подобен обект е в експлоатация на около 650 м. И представлява малка централа, състояща се от едва няколко реда фотоволтаични панели.  

Пряко – в етапа на строителство;

Вторично и дълготрайно, свързано с естетическия облик на района и изменението на ландшафта. 

 1. Степен и пространствен обхват на въздействието – географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид – град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).

Потенциалните въздействия могат да се обобщят като локални, в границите на територията на имота. 

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.

Потенциалната загуба на единични видове птици е малко вероятна. Въздействията, свързани с пряко увреждане на елементи за опазване на околната среда са също малко вероятни. 

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.

Въздействието при подготвителните и строителните дейности ще е периодично, в светлата част на денонощието и до приключването им. 

По отношение на ландшафтния изглед и описаните по-горе, характерни за ФВЦ ще са продължителни и периодични, при определени условия (основно летния сезон) и в малка степен. 

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

Кумулативно въздействие не може възникне, защото подобен обект е в експлоатация на около 650 м. И представлява малка централа, състояща се от едва няколко реда фотоволтаични панели. Не считаме, че проекта би въздействал негативно на околната среда в комбинация с други проекти.  

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.

Ако се предположи, че ландшафнтния негативен ефект би повиял по някакъв начин на възприятията на жителите на района и околностите би могло да се запази един зелен пояс от към граничната част на имота с главня път. 

10. Трансграничен характер на въздействието.

Не се очаква.

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Значителни въздействия от експлоатацията на ФВЦ върху околната среда и човешкото здраве няма да има. 

Европейската практика сочи, че компенсаторни мерки при реализиране на ФВС са наложителни при по-големи мощности, респективно повече заета площ. В настоящия случай централата е малка до средна по мощност и не могат да се допуснат значителни въздействия върху отделните фактори на околната среда. 

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.

Прилагам обява от сайта.